Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jakie warunki należy spełnić

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest coraz popularniejszym sposobem oczyszczania ścieków pochodzących z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie do tej pory montowane były zbiorniki bezodpływowe (szamba), w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej, do której możnaby podłączyć budynek. Podstawowy system przydomowej oczyszczalni ścieków składa się ze zbiornika i drenażu. Po oczyszczeniu mechanicznym i biologicznym ścieków, otrzymujemy wodę, którą należy odprowadzić za pomocą drenażu lub studni chłonnej (używana w przypadku występowania warstwy przepuszczalnej znajdującej głębiej) do gruntu.
Jeśli chcemy zamontować oczyszczalnie ścieków na działce, muszą zostać spełnione warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz 1311). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem w przypadku odprowadzania ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
podczas oczyszczania ścieków musi nastąpić odpowiednia redukcja zanieczyszczeń;
obszar wprowadzania ścieków musi być oddzielony warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych występujących na badanym terenie;
ilość ścieków nie może przekraczać 5,0 m 3 na dobę (przekroczenie skutkuje koniecznością uzyskania pozwolenia wodno prawnego).
W ramach prowadzonej działalności służymy pomocą w ocenie, czy warto na danej działce zamontować oczyszczalnię. Dla prawidłowego określenia poziomu wodonośnego oraz przepuszczalności gruntu proponujemy wykonanie dwóch odwiertów o głębokości 4 m. Jeden otwór odwiercamy w miejscu, gdzie ma być zamontowany osadnik gnilny, a drugi na końcu drenażu lub w miejscu studni chłonnej. Taki zakres badań pozwoli w pełni określić warunki gruntowo-wodne, co ma kluczowy wpływ na bezproblemowe działanie układu oraz spełnienie warunków z Rozporządzenia.
Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.